Regulamin PSAcademy

 

Regulamin PSAcademy

 

 

WARUNKI OGÓLNE

 

  1. Organizatorem zajęć jest akademia pływania Professional Swimming Academy. Zajęcia odbywają się w kompleksie sportowym „Zatoka Sportu” Politechniki Łódzkiej przy ul.Politechniki 10 w Łodzi. Każdy uczestnik, przed przystąpieniem do zajęć, powinien skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania informacji o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w wybranych zajęciach pływackich (nauka pływania, doskonalenie pływania, TriSwim, CrossSwim) oraz złożyć oświadczenie dotyczące stanu zdrowia. O wszystkich ewentualnych przeciwwskazaniach, uczestnik zobowiązany jest do poinformowania instruktora przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku osoby niepełnoletniej za udzielenie informacji oraz wypełnienie oświadczenia odpowiedzialny jest rodzic lub opiekun prawny.
  2. Zapisanie się (lub dziecka) na zajęcia pływackie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 

OPŁATY

 

  1. Opłata za uczestnictwo w zajęciach, przyjmowana jest odgórnie, za każdy miesiąc (przed pierwszymi zajęciami danego cyklu). Opłata powinna zostać wpłacona w formie gotówki (bezpośrednio przed zajęciami w „Zatoce Sportu”) lub przelewem, na rachunek akademii PSA: 41 1140 2004 0000 3102 7746 7300 (mBank). Tytułem: imię_nazwisko;rodzaj_zajęć;ilość_wejść (tylko po wcześniejszym uzgodnieniu). W przypadku dokonania przelewu, uczestnik zobowiązany jest do okazania potwierdzenia dokonania przelewu (przed przystąpieniem do zajęć).
  2. Akademia PSA nie zwraca wpłaconych należności za nieobecności uczestnika w opłaconych zajęciach.

 

NIEOBECNOŚCI

 

  1. W przypadku braku informacji od uczestnika/rodzica dotyczącej nieobecności na zajęciach w przeciągu dwóch tygodni trwania zajęć, akademia PSA zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z listy zajęć i przyjęcia w to miejsce innej osoby.
  2. Istnieje możliwość odrobienia zajęć (tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z PSA). Uczestnik zobowiązany jest w takiej sytuacji do telefonicznego zgłoszenia (każdorazowej) nieobecności w zajęciach, w terminie nieprzekraczającym 24 godzin od terminu zajęć. Przy tym, osoby trenujące 2 razy w tygodniu, mogą odrobić maksymalnie 2 zajęcia w ciągu miesiąca, a osoby trenujące 1 raz w tygodniu, mogą odrobić maksymalnie 1 zajęcia. Termin zajęć, w którym uczestnik może odrobić nieobecność jest dowolny, lecz musi zostać potwierdzony przez instruktora oraz nie może przekroczyć terminu 30 dni od daty nieobecności. Warunkiem umożliwiającym odrobienie zajęć jest nie przekroczenie maksymalnej ilości uczestników zajęć (10 osób) oraz wykupienie karnetu na kolejny miesiąc.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 

  1. Zajęcia odbywają się w grupach i godzinach wyznaczonych przez akademie PSA. Godzina, na którą wyznaczone zostały zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć na basenie. Dlatego też prosimy o wcześniejsze przybycie i przygotowanie się do zajęć.
  2. Uczestnicy dobierani są do grup pod względem wieku oraz umiejętności pływackich. Decyzję o przynależności do danej grupy podejmuje instruktor prowadzący zajęcia.
  3. Podczas trwania zajęć, za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialni są Instruktorzy PSA oraz dyżurujący Zespół Ratowników WOPR.

 

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 

  1. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem pływalni, na której odbywają się zajęcia („Zatoki sportu”) oraz do jego przestrzegania.
  2. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu do zajęć na pływalni (kostium/slipki, okularki, ręcznik, klapki).
  3. Opiekun dziecka, jeśli chce wejść do wody w czasie zajęć zobowiązany jest do wykupienia biletu.
  4. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialnie za bezpieczeństwo swoich dzieci zawsze przed zajęciami oraz tuż po ich zakończeniu. Rodzice lub opiekunowie mogą wejść do szatni, by pomóc swoim podopiecznym w przebraniu i suszeniu.
  5. O rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach uczestnik jest zobowiązany do poinformowania instruktora.
  6.  Osoba może  przystąpić do zajęć w przypadku, gdy nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań zdrowotnych.

 

SYTUACJE WYJĄTKOWE

 

  1. Akademia PSA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione na pływalni i w szatni.
  2. Akademia PSA ma prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych (np. awaria), zmian godzin zajęć, podwyższenia opłat lub łączenia grup w przypadku zmniejszenia ilości osób. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie PSA, uczestnik ma prawo do otrzymania należności za niewykorzystane zajęcia lub po uzgodnieniu kwota ta może zostać przeniesiona na kolejny miesiąc.

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

 1. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku (zdjęć/filmów) na potrzeby promocyjne Akademii PSA.